Sports

SPORTS CIRCULAR
ભક્તકવિ નરસિંહ મહેતા યુનિવર્સિટી આંતર કોલેજ પાવર & વેઈટ લિફ્ટીંગ (ભાઈઓ, બહેનો)ની સ્પર્ધા બાબત.
ભક્તકવિ નરસિંહ મહેતા યુનિવસિટી આંતર કોલેજ સોફ્ટબોલ (બહેનો) સ્પર્ધા બાબત.
ભક્તકવિ નરસિંહ મહેતા યુનિવર્સિટી આંતર કોલેજ સોફ્ટબોલ (-ભાઈઓ-) ની સ્પર્ધા બાબત
ભક્તકવિ નરસિંહ મહેતા યુનિવર્સિટી આંતર કોલેજ રસ્સા ખેચ (ભાઈઓ/બહેનો)ની સ્પર્ધા બાબત 2023-24
ખેલમહાકુંભ 2.0 ની શાળા ગ્રામ્ય કક્ષાને રમનાર સ્પર્ધાઓમાં ભાગ લેવા બાબત.
ભક્તકવિ નરસિંહ મહેતા યુનિવર્સિટીની આંતર કોલેજ ક્રિકેટ (-ભાઈઓ-) સ્પર્ધા બાબતે.
ભક્તકવિ નરસિંહ મહેતા યુનિવસિટી આંતર કોલેજ સાયક્લીંગ (ભાઈઓ,બહેનો) સ્પર્ધા બાબત.
ભક્તકવિ નરસિંહ મહેતા યુનિવર્સિટીની આંતર કોલેજ ક્રિકેટ (ભાઈઓ) સ્પર્ધા બાબતે.
ભકતકવિ નરસિંહ મહેતા યુનિવર્સિટી છઠ્ઠા રમતોત્સવ (ખેલકૂદ) તથા ખોખો (ભાઈઓ) વર્ષ 2023-24 બાબત.
ભક્તકવિ નરસિંહ મહેતા યુનિવર્સિટી આંતર કોલેજ હેન્ડબોલ (બહેનો)ની સ્પર્ધા બાબત.
ભક્તકવિ નરસિંહ મહેતા યુનિવર્સિટી આંતર કોલેજ તીરંદાજી અને એથ્લેટીક્સની સ્પર્ધાઓને મોકુફ રાખવા બાબત
ભક્તકવિ નરસિંહ મહેતા યુનિવર્સિટી આંતર કોલેજ શુટીંગ & તીરંદાજી (ભાઈઓ/બહેનો)ની સ્પર્ધા બાબત.
ભક્તકવિ નરસિંહ મહેતા યુનિવર્સિટી આંતર કોલેજ હેન્ડબોલ (ભાઈઓ) ની સ્પર્ધા બાબત.
ભક્તકવિ નરસિંહ મહેતા યુનિવર્સિટી આંતર કોલેજ પાવર & વેઈટ લિફ્ટીંગ (ભાઈઓ,બહેનો)ની સ્પર્ધા બાબત.
ભક્તકવિ નરસિંહ મહેતા યુનિવર્સિટી આંતર કોલેજ યોગાસન (ભાઈઓ, બહેનો)ની સ્પર્ધા બાબત.
ભક્તકવિ નરસિંહ મહેતા યુનિવર્સિટી આંતર કોલેજ બાસ્કેટબોલ (બહેનો) ની સ્પર્ધા બાબત.
ભક્તકવિ નરસિંહ મહેતા યુનિવર્સિટી આંતર કોલેજ હેન્ડબોલ (ભાઈઓ) તથા બાસ્કેટબોલ (બહેનો) ની સ્પર્ધાઓને મોકુફ રાખવા બાબત.
ભક્તકવિ નરસિંહ મહેતા યુનિવર્સિટી આંતર કોલેજ બાસ્કેટબોલ (બહેનો)ની સ્પર્ધા બાબત.
ભક્તકવિ નરસિંહ મહેતા યુનિવર્સિટી આંતર કોલેજ કબડ્ડી (ભાઈઓ,બહેનો)ની સ્પર્ધા બાબત.
ભક્તકવિ નરસિંહ મહેતા યુનિવર્સિટી આંતર કોલેજ હેન્ડબોલ (ભાઈઓ)ની સ્પર્ધા બાબત.
ભક્તકવિ નરસિંહ મહેતા યુનિવર્સિટી આંતર-કોલેજ ખો-ખો (બહેનો)ની સ્પર્ધા બાબત.
ભક્તકવિ નરસિંહ મહેતા યુનિવર્સિટી આંતર કોલેજ વોલીબોલ (ભાઈઓ)ની સ્પર્ધા બાબત.
ભક્તકવિ નરસિંહ મહેતા યુનિવર્સિટી આંતર કોલેજ કરાટ્ટે, વુશું (ભાઈઓ,બહેનો)ની સ્પર્ધા બાબત.
ભક્તકવિ નરસિંહ મહેતા યુનિવર્સિટી આંતર કોલેજ જુડો (ભાઈઓ,બહેનો)ની સ્પર્ધા બાબત.
ભક્તકવિ નરસિંહ મહેતા યુનિવર્સિટી આંતર કોલેજ ક્રોસ કન્ટ્રી રેસ (ભાઈઓ,બહેનો)ની સ્પર્ધા બાબત.
ભક્તકવિ નરસિંહ મહેતા યુનિવર્સિટી આંતર કોલેજ ટેબલ ટેનીસ (ભાઈઓ,બહેનો)ની સ્પર્ધા બાબત.
ભક્તકવિ નરસિંહ મહેતા યુનિવર્સિટી આંતર કોલેજ વોલીબોલ (બહેનો)ની સ્પર્ધા બાબત.
ભક્તકવિ નરસિંહ મહેતા યુનિવર્સિટી આંતર કોલેજ ચેસ (ભાઈઓ,બહેનો)ની સ્પર્ધા બાબત.
ભક્તકવિ નરસિંહ મહેતા યુનિવર્સિટી આંતર કોલેજ ટેનિસ (ભાઈઓ, બહેનો)ની સ્પર્ધા બાબત.
ભક્તકવિ નરસિંહ મહેતા યુનિવર્સિટીના વર્ષ 2023-24 અંતર્ગત આંતર કોલેજની રમત-ગમત પ્રવૃત્તિઓ અંગે.
વર્ષ 2022-23ના આંતર યુનિવર્સિટી કોલેજ સ્પર્ધાઓમાં ભાગ લેનાર ખેલાડીઓના સર્ટીફીકેટ મેળવવા બાબત
ભક્તકવિ નરસિંહ મહેતા યુનિવર્સિટી આંતર કોલેજ સોફ્ટબોલ (ભાઈઓ)ની સ્પર્ધા બાબત
ભક્તકવિ નરસિંહ મહેતા યુનિવર્સિટી આંતર કોલેજ વર્ષ 2022-23 ક્રિકેટ (ભાઈઓ)ની સ્પર્ધા બાબત
ભક્તકવિ નરસિંહ મહેતા યુનિવર્સિટી આંતર કોલેજ ક્રિકેટ (ભાઈઓ)ની સ્પર્ધા બાબત
ભક્તકવિ નરસિંહ મહેતા યુનિવર્સિટી આંતર કોલેજ એથ્લેટીક્સ, ખોખો (ભાઈઓ)ની સ્પર્ધા બાબત
ભક્તકવિ નરસિંહ મહેતા યુનિવર્સિટી આંતર કોલેજ રોડ સાયક્લીંગ (ભાઈઓ/બહેનો)ની સ્પર્ધા બાબત
ભક્તકવિ નરસિંહ મહેતા યુનિવર્સિટી આંતર કોલેજ હેન્ડબોલ (ભાઈઓ/બહેનો)ની સ્પર્ધા બાબત
ભક્તકવિ નરસિંહ મહેતા યુનિવર્સિટી આંતર કોલેજ એથ્લેટીક્સ  તથા ખોખો સ્પર્ધા માટે એન્ટ્રી મોકલવા બાબત
ભક્તકવિ નરસિંહ મહેતા યુનિવર્સિટી આંતર કોલેજ યોગા (ભાઈઓ/બહેનો) તથા સોફ્ટબોલ (બહેનો)ની સ્પર્ધા બાબત
ભક્તકવિ નરસિંહ મહેતા યુનિવર્સિટી આંતર કોલેજ ખો-ખો (બહેનો)ની સ્પર્ધા બાબત
ભક્તકવિ નરસિંહ મહેતા યુનિવર્સિટી આંતર કોલેજ કબડ્ડી (ભાઈઓ/બહેનો)ની સ્પર્ધા બાબત
ભક્તકવિ નરસિંહ મહેતા યુનિવર્સિટી આંતર કોલેજ બાસ્કેટબોલ (બહેનો.)ની સ્પર્ધા બાબત
ભક્તકવિ નરસિંહ મહેતા યુનિવર્સિટી આંતર કોલેજ બાસ્કેટબોલ (બહેનો)ની સ્પર્ધા બાબત
ભક્તકવિ નરસિંહ મહેતા યુનિવર્સિટી આંતર કોલેજ જુડો (ભાઈઓ/બહેનો)ની સ્પર્ધા બાબત
ભક્તકવિ નરસિંહ મહેતા યુનિવર્સિટી આંતર કોલેજ રસ્સાખેચ (ભાઈઓ/બહેનો)ની સ્પર્ધા બાબત
ભક્તકવિ નરસિંહ મહેતા યુનિવર્સિટી આંતર કોલેજ વોલીબોલ (ભાઈઓ/બહેનો)ની સ્પર્ધા બાબત
ભક્તકવિ નરસિંહ મહેતા યુનિવર્સિટી આંતર કોલેજ ટેબલ-ટેનીશ (ભાઈઓ/બહેનો)ની સ્પર્ધા બાબત
ભક્તકવિ નરસિંહ મહેતા યુનિવર્સિટી આંતર કોલેજ ક્રોસ કન્ટ્રી રેસ(ભાઈઓ/બહેનો)ની સ્પર્ધા બાબત
ભક્તકવિ નરસિંહ મહેતા યુનિવર્સિટી આંતર કોલેજ વે.પાવર લિફ્ટીંગ (ભાઈઓ/બહેનો)ની સ્પર્ધા બાબત
ભક્તકવિ નરસિંહ મહેતા યુનિવર્સિટી આંતર કોલેજ બેડમિન્ટન (ભાઈઓ/બહેનો)ની સ્પર્ધા બાબત
ભક્તકવિ નરસિંહ મહેતા યુનિવર્સિટી આંતર કોલેજ લોન ટેનીસ (ભાઈઓ/બહેનો)ની સ્પર્ધા બાબત
ભક્તકવિ નરસિંહ મહેતા યુનિવર્સિટી આંતર કોલેજ કરાટે તથા વુશું (ભાઈઓ/બહેનો)ની સ્પર્ધા બાબત
ભક્તકવિ નરસિંહ મહેતા યુનિવર્સિટી આંતર કોલેજ વોલીબોલ (ભાઈઓ/બહેનો)ની સ્પર્ધા બાબત
ભક્તકવિ નરસિંહ મહેતા યુનિવર્સિટી આંતર કોલેજ ચેસ (ભાઈઓ/બહેનો)ની સ્પર્ધા બાબત